Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i qualsevol altre norma que es trobi en vigor en un futur, li informem que a TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL treballem per garantir la privacitat en el tractament de les dades que ens facilitin incorporats a les nostres aplicacions informàtiques. Per això, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que les faciliten a la nostra entitat.

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades recopilades pel TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL:

TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL, declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons lo establert al Reglament UE 2016/679 i el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robament de les dades que li siguin facilitades.

MANIFEST

TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL i l’empresa a sota signant, mantenen una relació comercial de proveïdor-client.

2. Finalitat a la que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

 1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a sol·licituds, peticions o consultes i realitzar un seguiment posterior.
 2. Gestionar les demandes de serveis i/o procedir a la prestació o recepció dels mateixos, la seva factura i cobrament o pagament
 3. Oferir informació del Taller Jeroni de Moragas SCCL per e-mail, fax, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar accions comunicatives entre el proveïdor-client i l’empresa.

3. Legitimació per el tractament de dades

La legitimació per el tractament de dades efectuat pel TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL, es basa en l’interès legítim de gestionar de forma eficaç i eficient el servei ofert/rebut. Taller Jeroni de Moragas es troba legitimada per dur a terme el tractament de les dades personals en base al següent:

 • La base legal pel tractament de les dades per les finalitats exposades es l’execució de la prestació/recepció del servei corresponent.
 • La oferta de serveis als nostres clients, tenen com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres usuaris la contractació de serveis. Dit interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el seu ús.

4. Identificació dels destinataris respecte dels que TALLER JERONI DE MORAGAS tingui prevista la realització de cessions o comunicacions de dades.

Les dades podran ser comunicades a les següents entitats:

 • Les entitats financeres a través de les que s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les Administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per les finalitats en ella definits.
 • A tercers proveïdors de serveis que podran tenir accés a les dades personals i que tractaran les referides dades donant compliment a les obligacions en matèria de protecció de dades.

5. Exercici dels drets

Qualsevol usuari que ens faciliti les seves dades, com a part interessada, podrà exercir quan ho consideri oportú, els drets que a continuació es detallen:

 • Dret a l’accés: tindrà dret a obtenir informació de si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en tal cas, dret a accedir a les dades i a la següent informació: finalitat del tractament, categoria de les dades personals tractades, el termini previst de conservació i els criteris utilitzats per determinar-los; l’existència del dret a sol·licitar al responsable la rectificació o supressió de les dades personals o la limitació del tractament de les dades, o a oposar-se a dit tractament; el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control: quan les dades personals no s’hagin obtingut del directament interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
 • Dret a la limitació del tractament: l’interessat tindrà dret a obtenir del Taller Jeroni de Moragas SCCL la limitació de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents: que s’impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos; quan el tractament sigui lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús; quan el Taller Jeroni de Moragas ja no necessiti les dades per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; quan el tractament de les dades personals s’hagi limitat, les dades només podran ser objecte de tractament per part del Taller, amb excepció de la seva conservació: amb el seu consentiment o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb mires a la protecció dels drets d’altres persones físiques o jurídiques o per raons d’interès públic important de la Unió o un determinat Estat membre.
 • Dret de Rectificació: l’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda per part del Taller, la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat tindrà dret a que se li completin les dades personals que siguin incomplerts, inclús mitjançant una declaració addicional.
 • Dret de portabilitat: l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que l’incompleixin, que hagi facilitat a un responsable de tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hagués facilitat, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat anterior, l’interessat tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
 • Dret d’oposició: l’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Taller Jeroni de Moragas o per un tercer. El Taller deixarà de tractar les dades personals, excepte que acrediti motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret de supressió: l’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de les dades personals que li concerneixin. Taller Jeroni de Moragas està obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna circumstàncies següents: les dades personals ja no són necessaris en relació amb les finalitats pels que van ser recollits o tractats d’una altre manera; l’interessat que s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims pel tractament, o l’interessat s’oposi al tractament quan el tractament de les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hauran de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament. El present dret no serà exercitable quan el tractament sigui necessari per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Tots els drets mencionats poden exercitar-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta política de privacitat.

Davant de qualsevol vulneració de drets, especialment quan no s’hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, l’interessat podrà interposar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altre autoritat de control competent.

6. Termini de conservació

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, i durant màxim d’anys permesos segons la normativa: 10 anys.

7. Cookies

El Taller Jeroni de Moragas SCCL poden utilitzar cookies quan un usuari navegui per la seva pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra web s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari. Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el navegador on es troba ubicada la nostra pàgina web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Per utilitzar aquesta pàgina web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel web. Les cookies utilitzades en aquesta web tenen caràcter temporal amb la única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caràcter personal.

8. Enllaços a altres pàgines web

El Taller Jeroni de Moragas SCCL no es fa responsable de les polítiques de privacitat d’altres pàgines web encara que l’enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que es llegeixi amb atenció la política de cada pàgina per la que es navega i posar-se en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte. Així mateix, si s’obté enllaç a la nostra pàgina web a través d’alguna web aliena, el Taller Jeroni de Moragas no es fa responsable de la política de privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosotrosa través de telèfon, correu electrònic o enviant el formulari de contacte.